logo 3Tenis klub Krnov

Smetanův okruh 13a, 794 01 Krnov

číslo klubu: 70069

IČ: 47656298

č.ú. 1231281/0300

jana@spcnet.cz

www.tenis.spcnet.cz

 

Zápis z výroční členské schůze ze dne 15. 3. 2013

 

Program schůze :

 

1. Zahájení, volba mandátové komise

2. Schválení mimořádných členů za řádné členy

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2012

4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2012

5. Návrh rozpočtu na rok 2013

6. Zpráva revizní komise za rok 2012

7. Zpráva o sportovní činnosti za rok 2012

8. Diskuze

9. Usnesení, závěr

 

Usnesení:

 

1. Členové mandátové komise : I. Hama, J. Valenta, P. Žukovská.

Přítomno bylo 39 řádných členů TK Krnov ze 79, členská schůze byla usnášeníschopná.

 

2. Členská schůze schválila tyto mimořádné členy za řádné:

 

Došlík Miroslav                                         Rys Marcel                                                                  

Krčmář Martin                                           Rysová Iva                                                                   

Novák Zdeněk                                           Sztefek Jiří                                          

Reichel Robert                                          Sztefková Marcela                                                      

Reichel Michal                                          Tobiášková Leona

 

3. Hospodář Jiří Gajdoš seznámil členskou schůzi s činností klubu v roce 2012.

 

4. Hospodář Jiří Gajdoš přednesl členskou schůzi zprávu o hospodaření klubu za rok 2012, viz. příloha č. 2.

 

5. Hospodář Jiří Gajdoš seznámil členskou schůzi s návrhem rozpočtu klubu na rok 2013, viz. příloha č. 3.

 

6. Člen revizní komise pan Ladislav Charvát seznámil členskou schůzi se zprávou revizní komise za rok 2012, viz. příloha č. 4.

 

7. Sportovní referent pan Jan Kratochvíl přednesl členské schůzi zprávu o herní úrovni družstev TK Krnov, seznámil ji s přestupy a hostováním hráčů.

 

8. Diskuze

- členská schůze schválila výši členských příspěvků a počet brigádnických hodin na rok 2013, prodiskutovala náplň brigád, byl navržen plán úprav tenisových kurtů, viz. příloha č. 5

- členská schůze odsouhlasila upřesnění podmínek pro čestné členství, doplnila podmínku trvání minimálně 20let řádného členství, aby vznikl nárok na čestné členství

- pan Karel Hašler přednesl návrh na zvýšení počtu brigádnických hodin, o tomto návrhu se vůbec nehlasovalo, tudíž nebyl přijat

- pan Jan Kratochvíl seznámil členskou schůzi s předběžným kalendářem akcí na sezonu 2013, upřesní termíny konání zápasů ATL a turnajů amatérů

- informace o výši členských přípěvků, počtu brigádnických hodin, termínech a možnostech jejich plateb bude zveřejněn na webových stránkách klubu

 

9. Členská schůze schválila usnesení výroční členské schůze ze dne 15. 3. 2013.

 

Přílohy :

Příloha č. 1 – Jmenný seznam řádných členů TK Krnov

Příloha č. 2 – Zpráva o hospodaření klubu za rok 2012

Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu klubu na rok 2013

Příloha č. 4 – Zpráva revizní komise

Příloha č. 5 – Plán brigád a úprav kurtů

 

 

Zapsala:              Mgr. Jana Zatloukalová (jednatel)

Zkontroloval :     Ing. Martin Štěpanovský (prezident klubu)

                            Ing. Ladislav Charvát (člen revizní komise)

 

Podepsaný originál zápisu z výroční schůze včetně všech příloh je uložen u jednatele klubu.

 

V Krnově 15. 3. 2013