Zápis z mimořádné schůze výboru TK KRNOV

ze dne 14.4.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek, Zatloukal, Štěpánek, Česlíková, Přecechtěl

Omluveni:

 

Program schůze:

 

 

 1. Výbor rozhodl o opravě zábradlí u klubovny v provedení dřevo, Krutil – Chudárek nebo Neugebauer – Zatloukal.
 2. Pan Přecechtěl M. se ujal funkce jednatele klubu. Převzal od stávajícího jednatele veškerou agendu klubu.
 3. Opět projednána pracovní morálka správce a konflikt zájmů. Je třeba oddělit funkci správce od komerční činnosti tenisové školy a vyplétání raket. Rovněž je třeba zvýšit kvalitu a množství odvedené práce.
 4. Projednána pravidla objednávání kurtů. Jejich plné znění vyvěsí p.Zatloukal do vývěsní skříňky.
 5. Zahájení hry na kurtech – zodpovědnost Šulák. Původní termín 14.4. změněn na 17.4.2008.
 6. Ing. Prosecký a Šulák předloží přehled žáků tenisové školy s daty narození a bydlištěm do středy 16.4.2008 p.Zatloukalovi.
 7. Projednána nová smlouva o pronájmu klubového bufetu p. Raškovi ml. – jednatel vytvoří konečnou podobu smlouvy a předloží Raškovi k podpisu.
 8. Jednatel obnoví smlouvy s p.Raškou st – pronájem prostor šaten, WC a sprch, p.Šulákem a p.Proseckým – tenisové školy.
 9. Kontrola splácení půjčky p.Rašky na kanalizaci – 5.000 Kč měsíčně.
 10. Pan Šulák stále nedodal výboru kopii nejnovějšího živnostenského listu – termín 17.4.2008.
 11. Výbor zakázal p.Šulákovi používat přes zimu pronajaté místnosti šaten ke komerčním účelům. Stav elektroměru se oproti listopadu zvýšil o 50 kWh. Úhrada za tuto odebranou ele. energii bude připsána na vrub p.Šuláka formou odečtu z prémiové částky za měsíc duben.
 12. Výbor zakoupí štěrk na přístupovou cestu do areálu klubu – jednatel.
 13. Výbor odsouhlasil částku 2.000 Kč jakožto zápisné družstva do ATL.
 14. Byla diskutována forma úpravy zástěny bufetu. Návrhy předloží p.Chudárek a p.Štěpánek.
 15. Byl opraven hlavní vypínač rozvodu elektřiny do našeho areálu.
 16. P. Zatloukal předá kapitánům družstev veškerou agendu potřebnou k jejich činnosti.
 17. Rovněž svolá hráčskou schůzi před zahájením soutěže družstev.

 

 

 

Termín další schůze : 7.5.2008 v 18 hodin v klubovně TK.

 

Zapsal : Zatloukal Zdeněk

v zastoupení

                 jednatele klubu