Zápis z výroční členské schůze TK Krnov, konané dne 18.3.2005

 

1.Program členské schůze TK Krnov:

a)       Zahájení + schválení řádného členství – P.Malinovský

b)       Volba mandátní a volební komise

c)       Zpráva o činnosti klubu v roce 2004

d)       Zpráva o hospodaření v roce 2004

e)       Zpráva revizní komise

f)        Návrh změny stanov TK

g)       Volba nového výboru TK a volba revizní komise

h)       Diskuse

i)         Usnesení a závěr

 

2.Členská schůze přijala za řádného člena Petra Malinovského

 

3.Mandátní komise zvolena ve složení:  J.Kutálek, L.Sedláček, K.Hašler

   Volební komise zvolena ve složení:      J.Škrlová, J.Gregor, M.Herzová

   Přítomno bylo na členské schůzi 53 řádných členů

 

4. Na vlastní žádost požádal o zrušení členství Ing. J.Matoška

 

5. Ing. Machovský informoval o letošním turnaji MORAVA CUP

    - bude se konat v týdnu od 20.6.2005 a letos poprvé bude i kategorie mužů

 

6. Členskou schůzí bylo přijato následující usnesení:

a)Členská schůze bere na vědomí a schvaluje:

               - zprávu o činnosti klubu v r. 2004 – přednesl B.Rutar

        - zprávu o hospodaření v r. 2004 – přednesl J.Štěpánek

        - návrh rozpočtu na rok r. 2005 – přednesl J.Štěpánek

        - zprávu revizní komise za rok 2004 – přednesl M. Přecechtěl

- záměr výstavby tlakové kanalizace – budování a financování bude společné a Alanem Raškou s podílem každého 50% - přednesl V.Zillich

 

      b) Členská schůze schvaluje:

- návrh úpravy stanov v tom smyslu, že „Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno 25% řádných členů klubu a

  rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných řádných členů“

- volbu nového výboru TK ve složení:   Bedřich Rutar – prezident

                                                                                      Vlastimil Zilich – jednatel

                                                                                      Lubomír Štěpánek – hospodář

                                                                                      Jan Kutálek – člen

                                                                                      Ilona Česlíková – člen

 

- volbu nové revizní komise ve složení:  Milan Přecechtěl

                                                                                      Josef Soukup

                                                                                      Karel Hašler

 

- návrh finančních pravidel pro rok 2005 – čl. příspěvky:   1.200 Kč dospělí

                                                                                                                        800 Kč ostatní

                                                                              - brig. hodiny:              10 hod muži

                                                                                                                     5 hodin ženy a mládež       

 

 - termín zaplacení příspěvků do 31.5.2005,

 - za každý měsíc prodlení zvýšení o 50 Kč

 - za každou neodpr. brig.hodinu 80 Kč

 

- výbor TK požádá MěÚ Krnov o finanční příspěvek na budování plánované kanalizace

 

Zapsal: Vlastimil Zilich

V Krnově: 18.3.2005