Zápis ze  schůze výboru TK KRNOV

 dne 7.5.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek, Zatloukal, Štěpánek, Česlíková, Přecechtěl

Omluveni:

 

Program schůze:

 

  1. Kontrola úkolů z minulé výborové schůze:

 

Body zápisu ze dne 14.4.2008 č.4,5,7,9,10,12 splněny

K bodu 11) výbor schválil kompenzaci spotřeby el.energie v zimním období a odvedenou prací mimo      

                  smlouvu  v měsících listopad 2007 a  březen 2008 p.Šulákem

K bodu 14) práce na úpravě zástěny bufetu jsou v realizaci – p.Chudárek

K bodu   8) uzavřena smlouva s p.Raškou st.

         

  1. Byly schváleny udržovací poplatky: Machovská Barbara, Ing.Machovský Dušan, Přecechtěl Petr
  2. Schváleno přijetí nového člena p. Psurukase Charalambose
  3. Schválen nákup software od firmy MRP Electronics s.r.o. pro vedení účetní agendy
  4. Bylo projednána a schválena výše nájemného pro tenisové školy v roce 2008 – p.Přecechtěl předloží smlouvy k podpisu jednotlivým tenisovým školám.
  5. Tenisové školy předloží denní časové rozvrhy se jmény jednotlivých hráčů – termín 12.5.2008
  6. Byl schváleno zvýšení ceny dle čl.III smlouvy o poskytování služeb p.Šulákem o 200,- Kč – řešeno v dodatku k základní smlouvě.
  7. P. Přecechtěl předloží k podpisu dodatek ke smlouvě p.Šulákovi.   

 

 

 

 

 

 

Termín další schůze : 9.6.2008 v 18 hodin v klubovně TK.

 

Zapsal :Přecechtěl Milan

                 jednatel TK